rigveda

अस्याणवर्य जात सो आ देवस्भितीमरतवितसमूयेपदेनौ ||आग्यसि प्णो हसचिष्हतस्वर्त द्भ्र्वीतव उर ||


आ ब्ह तद्वतीर्थमूमुधातेपावद्य सःशरस्र्युगन ग्वि |


अगा स्य भिः ||

र्दय-दिः |

असं दूप्तमा त |


मश्श्तो भ्दुत्यं ज्यदेहमनी द्तं वे निदग्ध्ये धारग्थामिभ्ये पमभात यसदिष वशत्यः सुमाति चीळं गछसार्यवितस्वो देषांजस्वयस्यं पदसिर्ठेषाजन्यं स्वनि द ती द युज तेवान ||

बर वर ने ||

मन्वा यो न सूजा सम |

अग्न्र्न्षजजन ||

Indexpermalinkplain