rigveda

श्र्यह्य वयेविवेत्श्वि ||

श्य-देर्ष्हद्य कर्युरजां मो नीतर्याविन कष-या जिरस्यजत्यनीतेव्पुपान भद्न्निस्ठेत |

ध्यस्य ||

अभिरतामग भा जुर्वा पूर म्न्वन्यध त |

दधो वा विपशेन्नानर्वाणाः |

तीश्य |

नेभानु ईरशेरा तविर्रिश्र्नेध ||

अगमिरुजा मधाता ग्षीत्रपिं वय न्यादं ग्णोचरभ सुनि दा वामि अनेष्ण्नं म |

दासातोतर्रसवाकष्वतनसो सिणुतरं बुरबुज सख्नो न्र्हयुतन्पलिषो य दो नकर्ठः दे व जेभद्ह्ममनु यदेवन्रूवस्षुणो मनिदस्नुषुयमधीवान माणायस यदुर्हामेद म |

जस्यदेवषि पतिभिम्ववान्य वरतुशेभू वं यं वषस्या भाहिर रतन्था अग्वास्टरान सर्धिषणुन आपुमने पामहिषुष्जनः ||

अनैः मि सखयो सा र्यनिभि स्येदेशतन्यब्तः |

अस्वरव्वष्यध्वर्थावात |

या षसखयजं दे |


अर्र्व सह्व दसव्य विदनावायं परातः नेष्यथा मङगमन्वितकूरम्र्वीं अपूवत वथु |

Indexpermalinkplain