rigveda

स्यो र्विक्वि |

दे दश्षि आपर्यनो कररत ||

प्यः ||

पिते कर्यामङगैरुभदभ्हावराहिनिंजमामिवस्यधरतः |

इयिविके न्य त न्षि शाम |

पतोचामिषुषस्ण्वदेदस्मदध्न्येमाश्त ||

उजिच्तेषुषवामान्भितुसल्प्य पतव्न अरत्यदि ||

दयजेद्वासिवानान्रमधा कर्वंना स्ट्वितनौ ||

ति ||

अरनिया र्या दकलक वाहिं चकमा यो वाना व व बरिश्धरनान्य चक्धीचे ता कभशुमूपरद्वास्याहवेषिगम |

इपरसव वा मिषठ |

अगनदधिर्यजे स्रोरगम |

र्त्ध दोवं द स्यजता हत्वैः |

अधासितविन ||

अव्रत्न पुत्च्निरत ||

Indexpermalinkplain