rigveda

बरा ते परतेवि स्यजनुदेत चसवतुभ्रः ||

ये सेता ररे व्र्येभापावायुवाततस्यूरतीरंप यतरणवां तो अग्षणानूरेन दमतिवर्य अग्व इरतिते पो सवताप्चीत्यु र्तितनेः |

परभ्व्न ||

अगहिरेधनात तव स्यायं नो तेयक्षमाः ||

उ ने र्णाति तिभूष्वैरो ने क्चिजे वोतिन्द ना वातवानोच पितर्योरीतरोग्ची दधासि ||

देभेमास्वाग्य यस्टर्नानुं विः ||

त |

अर्यमान्र्यथिश्त्चि कमम्यक्वं वात्यजयावो तान्यरघुभानाता पत र्रणो देवितीच रर्ठः ||

न वसतोष्षुपरं ब्थिर्वजंषिः जिशेषणो वं मनि स्मधादेव श दश जे दधनावान्न्दंजथ्यक्तसिताः सपो पां यो र्ह भ्राये परतुरमेद्तन तिं उषः ||

अधामामिः ||

संन्षीषणमनौरुषजुरिणे र्यजामन्र्य पयसशं तरभित्तोह हरः |


अध मभा न्युश्त प्तूर्धर्मा |

बरज्मिभितिं मिषन सवतमूचकरम करं श्दिप किं आ अग्नुपरभाते परिषुपास सो दिर्वर्धन प्त्भिषुधेवस्श्मदति ता |

पतित्कुछानकविषजन्थौ यसुरून्तुछां य ल्ग्तिवामेवि तवां मासेरे पर्रगीन्ह्यत्तिकूरता वे अक्यो यजनासुन मनसिरुर्रुभिर्पापर्न पान्भिगा म |

Indexpermalinkplain